Els Nostres Serveis Notarials

Oferim un servei centrat en la serietat i en l'eficàcia.

Els nostres serveis

Desde la Notaria d’En Fausto J. Revert García t´oferim una àmplia selecció de serveis notarials a Ontinyent perquè estiguis completament protegit legalment davant de qualsevol situació i puguis acreditar i fixar legalment qualsevol procés o fet amb les majors garanties.

Entre els serveis que trobem en la nostra notaria trobarà:

ActesL'acta és el document públic en què el notari acredita com percep, deixant constància d'un fet, situació o declaració que qualsevol ciutadà desitgi constatar.

Oferim garanties i facilitats per assessorar-lo en relació amb la situació que necessiti acreditar.

PòlissesA través d'una pòlissa notarial és possible exigir judicialment de forma directa el compliment del que s'ha pactat en els acords, sense necessitat d'haver de recórrer a la fase probatòria prèvia. Només es intervenen en pòlissa els documents mercantils redactats unilateralment i de forma completament estandarditzada per una sola

de les parts contractants.

Capitols MatrimonialsUn altre dels serveis en els que treballem a la nostra notaria és el pacte de cadascuna de les parelles abans de casar-se. Si no es realitza cap tipus de pacte, la legislació que s'aplicarà és la de règim de separacó de bens.

L'escriptura de capitols matrimonials s'ha d'inscriure en el Registre Civil ..

Matrimonis, divorcis i separacions

Portem a terme tramitacions davant notari de matrimonis, divorcis i separacions, tal com estableix la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària, que és la que confereix al notari aquestes facultats. Pòlisses, divorcis, actes, etc.

Compravendes
La nostra notaria garanteix la legalitat de qualsevol tipus de transacció tal com pot ser la compravenda d'un habitatge, informant a comprador de tots els aspectes que afecten aquest habitatge, tal com poden ser les càrregues de registre, l'IBI o el cadastre, entre d'altres.

Dissolucions de condomini

Per dur a terme la adquisició de la totalitat d'un bé que és compartit per dues o més persones en propietat, la forma de fer-ho és mitjançant la dissolució o l'extinció de condomini, que a través d'un procés legal s’adquireix la part de l'altre.

Liquidació de societat de guanys

Quan un matrimoni en règim de guanys adquireix un bé, no són pròpiament propietaris els dos, sinó que ho és la pròpia societat de guanys. Aquesta societat es pot extingir per mort, per separació o per pacte entre els cònjuges per situar el seu matrimoni en règim de separació de béns.

Societats

Per constituir una societat és necessari l'atorgament d'escriptura pública davant notari, des d'on es facilitaran tots els tràmits, com ara l'obtenció de la denominació social o el CIF, així com la inscripció en el registre mercantil entre d'altres.

L'empresa es pot exercir com a societat o persona física (autònom), sent el més freqüent en la pràctica la creació d'una societat limitada, que exigeix escriptura pública i inscripció en el registre mercantil.

Declaracions d'hereus


Davant el cas d'un mort sense deixar un testament, el nomenament dels hereus es realitza davant de notari mitjançant una acta de declaració d'hereus.

Testaments


A través d'aquest document, una persona organitza la seva successió d'acord a la seva voluntat, previ assessorament del notari, tenint en compte la legislació i les possibles disposicions especials com llegats.

Herències


Es tracta del procés iniciat després de la mort d'una persona que permet la successió i la transmissió de tot el patrimoni de la persona morta als hereus que aquest hagi designat en el seu testament o sigui resultant de la declaració d'hereus.

Hipoteques: préstecs / cancel·lacions


Des de la nostra notaria gestionem formalitzem préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'immobles, assessorant i inscrivint aquests documents, que hauran de complir amb els seus termes, finançats per entitats bancàries amb garanties específiques estipulades en aquest.

Donacions
Donar és un acte de disposició gratuït en què és important tenir en compte la normativa fiscal, per a això és necessari obtenir un assessorament sobre les conseqüències de dur a terme aquest tipus d'accions.

Poders
A través dels poders notarials una persona natural o una persona jurídica delega en una altra, o altres, la facultat per actuar en el seu nom en determinats casos i matèries.

Pòlisses mercantils:

préstecs a empreses i particulars


Línies de crèdit, línies de descompte, préstecs, confirming, renting ... etc. Ens encarreguem de dur a terme tot l’assessorament legal de tipus de finançaments per a les empreses. Contacta'ns.

Testimonis notarials i legitimacions de signatura


Mitjançant els testimonis dels notaris efectuen la reproducció autèntica de documents originals que se li exhibeixen i se la coincidència dels
suports gràfics que se li lliuren amb la realitat que observen, però sense que impliqui cap judici sobre l'autenticitat ni autoria del document. Mitjançant les legitimacions de signatura es constata que un document ha estat signat per una persona

¿Busques una notaria on facilitar un poder notarial a un tercer? Contacta'ns